More

   Personuppgiftsincident

   0

   En personuppgiftsincident är alla former av säkerhetsincidenter som påverkar konfidentialiteten, integriteten eller tillgängligheten av personuppgifter. Därmed har exempelvis en personuppgiftsincident, inträffat om uppgifter går förlorade, blir förstörda, skadade eller utlämnande; om någon får tillgång till uppgifterna eller för uppgifterna vidare det utan nödvändiga tillstånd; om uppgifterna görs otillgänglig, exempelvis om den har blivit krypterad av s.k. “ransomware”, förlorad av misstag eller förstörd.

   En personuppgiftsincident definieras enligt artikel 4(12) på följande sätt:

   “En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.”