GDPR definitioner

Nedan hittar du viktiga definitioner för GDPR och förklaringar av relevanta termer och förkortningar som används i artiklar på denna webbplats. Begrepp beskrivs utifrån en GDPR-sammanhang och kanske förklaras annorlunda utanför detta specifika område.

AJAX progress indicator
Search:
(clear)
 • BCR
  Dessa bestämmelser möjliggör för internationella organisationer etablerade i EU att överföra personuppgifter utanför EU inom sin koncern eller företag. De juridiska kraven för bindande(...)
 • Behandling
  Det faktiska användandet av personuppgifter, vilket kan vara allt från att samla in, lagra eller förstöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter är det primära villkoret som måste vara(...)
 • Bindande företagsbestämmelser
  Dessa bestämmelser möjliggör för internationella organisationer etablerade i EU att överföra personuppgifter utanför EU inom sin koncern eller företag. De juridiska kraven för bindande(...)
 • Biometrisk data
  Med biometriska data avses personuppgifter från specifika tekniska processer som relaterar till en individs fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga karaktärsdrag, vilket gör det möjligt att(...)
 • Dataskyddsombud
  Dataskyddsombudet (DSO, eng. DPO) är den funktion som ansvarar för att se över och övervaka organisationens integritetsrutiner. Uppgifterna för DSO är många, men består av åtminstone(...)
 • DSO
  Dataskyddsombudet (DSO, eng. DPO) är den funktion som ansvarar för att se över och övervaka organisationens integritetsrutiner. Uppgifterna för DSO är många, men består av åtminstone(...)
 • Företag
  En fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett dess juridiska form, vilket inbegriper partnerskap eller föreningar som regelbundet bedriver ekonomisk verksamhet -(...)
 • Gränsöverskridande behandling
  När en behandling av personuppgifter har berör mer än en medlemstat i EU, kallas detta för gränsöverskridande behandling. Innebörden av gränsöverskridande behandling är definierad i GDPR som(...)
 • Huvudsakligt verksamhetsställe
  Med huvudsakligt verksamhetsställe innebär: när det gäller en personuppgiftsansvarig med verksamhetsställen i mer än en medlemsstat, den plats i unionen där vederbörande har sin centrala(...)
 • Informationssamhällets tjänster
  En tjänst som definieras i artikel 1.1 bi Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 (19) som: "Varje tjänst som normalt tillhandahålls för ersättning, på avstånd, på elektronisk(...)
 • Internationell organisation
  En organisation och dess underställda organ som lyder under folkrätten, eller ett annat organ som inrättats genom eller på grundval av en överenskommelse mellan två eller flera(...)
 • Koncern
  Ett kontrollerande företag som har ett dominerande inflytande över ett annat företag enligt artikel 4, pkt. 19 GDPR. Detta inflytande kan till exempel utövas genom: ekonomiskt ägande av ett(...)
 • Mottagare
  Den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ till vilken personuppgifter utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Dock ska inte(...)
 • Personuppgifter
  Förenklat är det uppgifter om en fysisk person som med dessa uppgifter kan identifieras direkt eller indirekt. GDPR-definitionen av personuppgifter anges i artikel 4.1 i GDPR som: "All(...)
 • Personuppgiftsansvarig
  Förenklat är den personuppgiftsansvarige den fysiska eller juridiska person som bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter. Enligt legaldefinitonen i artikel 4 (7) GDPR,(...)
 • Personuppgiftsbiträde
  Den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som ansvarar för personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs vägnar. För att en(...)
 • Personuppgiftsincident
  En personuppgiftsincident är alla former av säkerhetsincidenter som påverkar konfidentialiteten, integriteten eller tillgängligheten av personuppgifter. Därmed har exempelvis en(...)
 • Profilering
  Förenklat kan profilering definieras som en automatiserad behandling som baserat på aspekter av en individs egenskaper kan göra förutsägelser och beslut om denna individ. Profilering definieras(...)
 • Pseudonymisering
  Behandlandet av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan att använda sig av ytterligare uppgifter. Det förutsätter att(...)
 • Samtycke
  Med samtycke avses den registrerades frivilliga, specifika, informerade och otvetydliga viljeyttring som han eller hon ger genom en tydlig bekräftande handling där det framgår att individen(...)
 • Uppgifter om hälsa
  Personlig information som relaterar till den fysiska eller psykiska hälsan av en fysisk person, inklusive tillhandahållande av hälsovårdstjänster, som avslöjar information om hans eller hennes(...)