More

   Personuppgifter

   0

   Förenklat är personuppgifter sådana uppgifter som har anknytning till en fysisk person och genom uppgiften kan identifieras, direkt eller indirekt.

   GDPR:s definition av personuppgifter framkommer av artikel 4(1):

   “Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en
   registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.”