More

   Artikel 22

   0

   Artikel 22 ger de registrerade rätt att avböja automatiserat beslutsfattande om det inte är absolut nödvändigt.

   Den registrerade har alltid rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundar sig på automatiskt beslutsfattande eller profilering. Det gäller om behandlingen påverkar den registrerade väsentligt eller har någon rättslig verkan.

   Automatiskt beslutsfattande kan beskrivas som ett beslut som har fattats utan någon mänsklig inblandning. Ett exempel på detta skulle vara ett flervalsprov där systemet är förprogrammerat med vilket svar som är rätt. Detta system kan, utan någon mänsklig inblandning, korrigera elevernas test och bestämma om de klarar testet.

   Profilering definieras i artikel 4.4 i GDPR som“varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar”

   Profilering kan till exempel användas i medicinska behandlingar för att förutsäga patienters hälsa baserat på specifika gruppegenskaper.

   Mer information om artikel 22 finns i EDPBs riktlinjer för profilering och automatiskt beslutsfattande.