More

   Mottagare

   0

   Den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ till vilken personuppgifter utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte.

   Dock ska inte offentliga myndigheter som tar emot personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt betraktas som mottagare. Deras behandling av uppgifterna ska vara förenlig med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte.