Informationssamhällets tjänster

    En tjänst som definieras i artikel 1.1 bi Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 (19) som:

    “Varje tjänst som normalt tillhandahålls för ersättning, på avstånd, på elektronisk väg och på individuell begäran av en mottagare av tjänster.”