More

   Artikel 8

   0

   I artikel 8 fastställs villkoren för barns samtycke i förhållande till informationssamhällets tjänster. Det begränsar åldern för när ett barn kan samtycka på egen hand och lägger särskilda skyldigheter på personuppgiftsansvarig att verifiera samtycket.

   Denna artikel fungerar som ett komplement till artikel 6.1 a om situationen när en personuppgiftsansvarig använder samtycke för att behandla barns personuppgifter. Barn behöver starkare skydd. Barn är i allmänhet mindre medvetna om riskerna som finns då de samtycker till behandlingen av deras uppgifter. I artikel 8 ställs extra krav på hur en personuppgiftsansvarig kan inhämta samtycke från barn.

   Artikeln är tillämplig på situationer där samtycke används för behandling som gör det möjligt att erbjuda informationssamhällets tjänster direkt till barn. Informationssamhällets tjänster definieras som “tjänster som normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare,”.

   I artikel 8 anges att när barnet är under 16 år kommer behandling av barnets uppgifter endast att vara laglig om samtycket ges eller godkänns av den person som har föräldraansvar. Den personuppgiftsansvarige ansvarar också för att göra rimliga ansträngningar för att kontrollera att den person som säger sig ha föräldraansvaret faktiskt är barnets förälder eller vårdnadshavare.

   Det är också viktigt att notera att artikeln anger att varje medlemsstat själv kan välja vilken åldersgräns de tycker är lämplig för att en registrerad ska kunna samtycka till behandlingen av deras uppgifter. Om medlemsstaterna bestämmer åldersgräns får den inte sättas under 13 år.